Издавање на возачка дозвола за велосипед со помошен мотор

 

 ТЕЛЕФОНСКОТО ЗАКАЖУВАЊЕ ПРЕКУ БЕСПЛАТНИОТ ТЕЛЕФОНСКИ БРОЈ 0800 192 92 (само од фиксен телефон) 

ЕЛЕКТРОНСКО ЗАКАЖУВАЊЕ ЗА ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ  http://termin.mvr.gov.mk/

 

 


ИЗДАВАЊЕ НА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА ЗА ВЕЛОСИПЕД СО ПОМОШЕН МОТОР 
Барањето за заверка на категорија се поднесува лично.
Кон барањето се поднесуваат:

    -лична карта (доколку поседува) , извод од МК на родени , ученичка книшка или лична карта од родител,    уверение за положен возачки испит
   - согласност од родител - старател
   - уплатница – 280,оо денари
   - уплатница – 110,оо ,oo денари 
 

НАПОМЕНА: 
Барањето за издавање возачка дозвола се поднесува до Министерството за внатрешни работи според местото на живеење.

СИТЕ ПРОМЕНИ МОРА ДА СЕ ПРИЈАВАТ ВО РОК 0Д 15 ДЕНА. АКО ВОЗАЧКАТА ДОЗВОЛА СЕ ЗАГУБИ ИЛИ ОШТЕТИ, СЕ ПОДНЕСУВА БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДУПЛИКАТ ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА ИЛИ ЗАМЕНА НА ОШТЕТЕНАТА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА.


Контакт информации   

Ненад Ѓорѓијевски  началник во Одделение за возила и возачи


Стандард за доставување (Временски рок)
15 дена


НАПОМЕНА:Полињата во уплатницата означени со XXX се пополнуваат со кодот на Вашата општина.